Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld en overeenkomsten aangegaan door Milieu- en Bouwconsult BVBA, hierna MBCONSULT. Deze algemene voorwaarden prevaleren op andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze voorwaarden van de opdrachtgever bepalen dat zij voorrang zouden hebben. De voorwaarden van de opdrachtgever, met inbegrip van aangebrachte wijzigingen aan de algemene voorwaarden van MBCONSULT zijn enkel bindend ten aanzien van MBCONSULT indien en in zoverre MBCONSULT deze voorwaarden of de wijzigingen aan haar algemene voorwaarden vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In geval één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden in tegenspraak of inconsistent zijn met één of meer bepalingen neergelegd in een contractueel document, dan hebben de strengste bepalingen voorrang.

Artikel 2 Aanbiedingen – prijzen – termijnen

Alle offertes van MBCONSULT zijn louter informatief en in geen enkel opzicht bindend voor MBCONSULT. Alle bestellingen van diensten door de opdrachtgever moeten door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van MBCONSULT schriftelijk aanvaard worden.
Data en termijnen zijn louter informatief en niet bindend voor MBCONSULT, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.
De prijzen in de overeenkomst worden gestipuleerd op basis van de vigerende wetgeving op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Indien er ingevolge wijzigingen in de wetgeving meerkosten zijn wegens extra te leveren prestaties, behoudt MBCONSULT zich het recht voor haar prijs te verhogen dan wel deze meerkosten apart te factureren.
De eventueel van toepassing zijnde belastingen en invoerheffingen zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

De facturen van MBCONSULT dienen te worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE34 7765 9799 4690 op naam van Milieu- en Bouwconsult bvba, met vermelding van het overeenstemmende factuurnummer. Indien de opdrachtgever daartoe in gebreke blijft, worden er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, jaarlijks verwijlinteresten a rato van 10% van het factuurbedrag aangerekend. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met als minimum EUR 65.
De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlinteresten aan 10% per jaar zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden, eveneens is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 65.
Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft MBCONSULT het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, ook in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

Artikel 4 Ontbinding

De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, zelfs om redenen van louter budgettaire aard. Alsdan heeft MBCONSULT vanwege de opdrachtgever recht op honoraria voor de reeds voltooide prestaties én op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de erelonen voor het nog overblijvend, niet meer uit te voeren deel van de opdracht.

Artikel 5 Zekerheid

MBCONSULT behoudt zich het recht voor om van de opdrachtgever de nodige zekerheden te eisen indien zij een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat er sprake is van insolvabliteit of dreigende insolvabiliteit in hoofde van de opdrachtgever. In het geval van een vermoeden van insolvabiliteit of dreigende insolvabiliteit van de opdrachtgever is MBCONSULT steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te schorsen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

MBCONSULT is enkel aansprakelijk tot vergoeding van de rechtstreekse schade toegebracht aan de opdrachtgever indien en in zoverre de opdrachtgever deze schade bewijst en MBCONSULT de waarachtigheid van deze schade erkent.
Het bedrag van deze schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het overeengekomen ereloon van MBCONSULT, met een maximum van EUR 50.000,00.
MBCONSULT is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare schade, gevolgschade of onrechtstreekse schade, waaronder, maar niet beperkt tot, commercieel of financieel verlies van cliënteel, winstderving, …. MBCONSULT is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan uit goederen geleverd of diensten verleend door andere partijen dan MBCONSULT.

Artikel 7 Nietigheid

De gehele of partiële nietigheid van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bedingen. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen teneinde de ongeldige (delen van) bedingen te vervangen door andere, die de inhoud ervan zo veel mogelijk benaderen en zo goed mogelijk aansluiten bij de inhoud en geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht, zoals brand, staking, rellen of eender welk voorval buiten de controle van MBCONSULT, is MBCONSULT niet verantwoordelijk voor een gebrekkige uitvoering en/of vertraging in de uitvoering van al haar of een deel van haar verplichtingen. Wanneer MBCONSULT tengevolge van overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht, is de klant aan MBCONSULT een in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor de door MBCONSULT reeds verrichte prestaties.

Artikel 9 Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever verbindt er zich toe alle voor de uitvoering van de opdracht vereiste documenten kosteloos aan MBCONSULT te verschaffen. Teneinde MBCONSULT toe te laten haar opdrachten adequaat uit te voeren, dient de opdrachtgever zich voorafgaandelijk van de juistheid van deze informatie te vergewissen. Alle gevolgen ingevolge onjuiste en onvolledige informatieverschaffing zijn voor de uitsluitende rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het gebruik van gegevens door de opdrachtgever of derden, meegedeeld door MBCONSULT, buiten het doel van de overeenkomst met de opdrachtgever, geschiedt uitsluitend op eigen risico van de opdrachtgever of de derden, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van MBCONSULT.
De opdrachtgever draagt zorg voor alle toelatingen die MBCONSULT nodig kan hebben voor het betreden van de werven. Hij zal de aangestelden van MBCONSULT alle noodzakelijke faciliteiten verlenen om de opdrachten op een verantwoorde en veilige manier te kunnen verrichten.
De opdrachtgever blijft steeds verantwoordelijk voor het gebruik van door hem ter beschikkinggestelde technische hulpmiddelen, ook al zijn deze geen eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 10 Documenten - taal

Alle documenten van MBCONSULT op basis van vigerende wetgeving en de overeenkomst met de opdrachtgever, zullen in het Nederlands worden opgesteld.

Artikel 11 Inspanningsverbintenis

De verbintenissen die MBCONSULT aangaat zijn louter inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen, tenzij haar overeenkomst anders zou bepalen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt is de Belgische wetgeving van toepassing. Iedere onenigheid met betrekking tot de geldigheid, uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarvan zij deel uitmaken, valt naargelang het geval, onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren dan wel van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

MBConsult/AEplus samenwerking

Hallo ! We zijn MBConsult/AEplus en leveren architecturaal ondersteunende diensten aan bouwprofessionelen.

Na jaren van samenwerking kwamen we tot de vaststelling dat de visies op onze studiebureaus intussen gelijk liep. In die mate zelfs dat we deze samenwerking ondertussen geformaliseerd hebben tot één full service studiebureau.

De service en aanpak blijft dezelfde en ook uw contactpersonen veranderen niet… Waar ligt dan het verschil ? Wel : door de samenvoeging wordt de gemene deler van onze dienstverlening naar u behoorlijk groter en komen al onze respectievelijke expertises onder één dak. Dat komt de kwaliteit van de ons toevertrouwde dossiers alleen maar te goede en garandeert bovendien een glasheldere communicatie. Zonder omwegen en met de kracht van een multidisciplinair team.

Contacteer ons gerust voor bijkomende inlichtingen of spring binnen : de koffie staat klaar !

Raf & Wim